Ακύρωση δανειακής συμβάσεως Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας

Ακύρωση δανειακής συμβάσεως Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας

25 ΜΑΪΟΥ 2017

Παράνομες πράξεις εκπροσώπων τραπεζικής ανώνυμης εταιρείας. Σύναψη πιστώσεων – Έλλειψη πληρεξουσιότητας Διοικητή ανώνυμης εταιρείας προς σύναψη δανειακών συμβάσεων. Μη νόμιμη παροχή εγγύησης. Αγωγή ακύρωσης δανειακής σύμβασης. Αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.